Burse, 2021-2022 - semestrul al II-lea

Nr. 270 din 01.02.2022

ANUNȚ ÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSELOR ŞCOLARE DE MERIT,

DE STUDIU ȘI AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, pe SEMESTRUL al II-lea

PERIOADA DEPUNERE DOSARE 17.01.2022-14.02.2022

DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE !!!

BURSE DE MERIT

Dosarele complete se depun în perioada 17 – 14.02.2022 la profesorii diriginţi de la clasă.

BURSA DE MERIT SE ACORDA:

  • DOAR PE PERIOADA CURSURILOR (17.01.2022 – 10.06.2022);

  • ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL AL II-LEA, PENTRU ELEVII CLASELOR A V-A.

Bursele de merit se acorda elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare, conform art. 8 din O.M.Ed. nr. 5870/ 22.12.2021, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat:

a) au obținut media generala de cel puțin 9,50 (nouă 50%) și au acumulat cel mult 10 absente nemotivate/semestru în anul școlar interior, cu excepția clasei a V-a;

b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 (nouă 50%) și au acumulat cel mult 10 absente nemotivate în primul semestru al anului școlar pentru clasa a V-a.

BURSE DE STUDIU

Dosarele complete se depun in perioada 17 – 14.02.2022 la profesorii diriginţi de la clasă.

BURSA DE STUDIU SE ACORDĂ :

  • DOAR PE PERIOADA CURSURILOR (17.01.2022 – 10.06.2022);

  • ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL AL II-LEA, PENTRU ELEVII CLASELOR A V-A.

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU:

1. nu realizează un venit brut/net mediu lunar pe ultimele 3 luni (perioada de referință 01.10.2021 - 31.12.2021), pe membru de familie, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (adică 1524 lei /membru /familie/lună);

2. au media generala cel puțin 7,50 (șapte 50%) și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior celui în care se acordă bursa, cu excepția clasei a V-a;

3. au media generală cel puțin 7,50 (șapte 50%) și au acumulat cel puțin 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii clasei a V-a.

DOSARUL PENTRU ACORDARE BURSA DE STUDIU VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. cerere de solicitare bursa de studiu pe semestrul al II-lea, anul școlar 2021-2022;

2. copie după certificatul de naștere/ carte de identitate a tuturor copiilor aflați în întreținere;

3. copie după cupoanele privind alocația de stat pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021;

4. copie după cupoanele de alocație suplimentara perioada 01.10.2021-31.12.2021; (daca este cazul);

5. copie după carte de identitate/ certificat naștere, certificat de căsătorie al părinților;

6. adeverință de venit cu salariu net pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt angajați (dacă este cazul);

7. adeverință de venit de la ANAF pentru anul fiscal: 2021 - OBLIGATORIU;

9. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt pensionați/sau adeverință de la casa de pensii (dacă este cazul);

10. copie după cupoanele de pensie alimentara pe perioada 01.10.2021-31.12.2021 în cazul în care părinții sunt despărțiți/sau adeverință;

11. hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Dosarele complete se depun in perioada 17 – 14.02.2022 la secretariat instituției/ unității de învățământ cu sediul în Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Rădești, Copul A de Luni – Vineri 8:30-12:30.

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună NU primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă!

  • Bursele de ajutor social – venituri mici se stabilesc la începutul anului școlar, sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI:

- nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (perioada 01.01.2021-31.12.2021), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (adică 762 lei/membru familie/luna); se iau în calcul toate veniturile.

DOSARUL PENTRU ACORDARE BURSA DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. cerere de solicitare bursa sociala pe semestrul al II-lea, anul școlar 2021-2022;

2. copie după certificatul de naștere/ carte de identitate a tuturor copiilor aflați în întreținere;

3. copie după cupoanele privind alocația de stat pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021;

4. copie după cupoanele de alocație suplimentară perioada 01.01.2021-31.12.2021 (dacă este cazul);

5. copie după carte de identitate/ certificat naștere, certificat de căsătorie al părinților;

6. adeverință cu salariu net pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt angajați (dacă este cazul);

7. adeverință venit de la ANAF pentru anul fiscal: 2021 - OBLIGATORIU;

8. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt pensionați/sau adeverință de la casa de pensii (daca este cazul);

9. copie după cupoanele de pensie alimentara pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 în cazul în care părinți sunt despărțiți/sau adeverință;

10. hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului.

  • Bursa de ajutor social – elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinti asupra carora a fost instituita o măsura de protecție socială.

DOSARUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. cerere de acordare bursa de orfan pe semestrul al II-lea, anul școlar 2021-2022.

2. copie după certificatul de naștere elev;

3. copie după certificatul de deces părinte ( bursa orfan);

4. hotărâre judecătorească (crescut de un singur părinte)

5. document justificativ impunere măsura de protecție sociala (unde este cazul)

6. copie după carte identitate părinte / tutore legal.

  • Bursa de ajutor social – medicală

CONDITII DE ACORDARE A BURSELOR MEDICALE:

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;

II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;

V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;

VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;

X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare.

DOSARUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. cerere de acordare bursa medicala pe semestrul al II-lea, anul școlar 2021-2022;

2. copie după certificatul de naștere elev;

3. certificat medical în original eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul medical;

4. copie carte de identitate părinte / tutore legal.

TOATE ACTELE PUSE ÎNTR-O FOLIE DE PLASTIC!

Director,

Profesor pentru învățământul primar

Cătălin-Nicolae PORUMB