Programul Național EURO 200, anul 2022

PROGRAMUL NAȚIONAL EURO 200, PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE PENTRU ANUL 2022

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA RĂDEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

 

ACTE NECESARE PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR PROGRAMUL NAȚIONAL EURO 200:

(1) Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere (se găseşte la secretariat, Corpul A), pe care o depun la unitatea de învățământ la care este înscris elevul.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completata în cazul elevilor minori, de un părinte/tutore legal;

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului împreuna cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverința de la instituțiile de învățământ/unitățile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

  • adeverinţă cu salariul brut pe luna precedentă depunerii cererii;
  • declaraţii pentru cei care nu realizează venituri (unitate școlară);
  • adeverință întocmită și eliberată de către Unitatea Administrativ – Teritorială, de la Registrul Agricol, Comuna Rădești;
  • adeverință întocmită și eliberată de către Agenția Națională de Administrație Fiscală din Orașul Tg. Bujor sau de care aparțineți (atenție pentru ambii părinți/reprezentanți legali;
  • veniturile brute pe membru de familie nu trebuie să depăşească 250 lei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau data personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egala cu 18 ani, în sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minima standard.

f)adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii,cu excepţia elevilor clasei I/CP;

g)adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii, cu excepţia clasei I/CP;

h)folie transparentă pentru depunerea documentelor întocmite anterior.

(3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii si burselor sociale.

(4) Cererea prevăzută la alin. 3, însoțită de documentele prevăzute mai sus, se depun la secretariatul şcolii până la data de 14 aprilie 2022, ÎNTRE ORELE 800 -1400 (Luni – Vineri).

(5)Documentele prevăzute la alin .3 lit. a) şi b)se vor depune în copie, cu condiţia ca ,la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.